Съвет на директорите

Съвет на директорите

Действащият съвет на директорите е избран от общото събрание на акционерите, проведено на 24.04.2015 г. и е с мандат до 21.01.2018 г

 Весела Пламенова Манчева – член на СД и Изпълнителен директор, бакалавър по финанси, магистър по теория и практика на валутната търговия. В управляващи дружества, управляващи дейността на няколко взаимни фонда – специалист и ръководител в областта Управление на риска – предоставяне на услуги по управление на индивидуални инвестиционни портфейли, включително на институционални инвеститори. Участва в процеси по планиране, наблюдение, управление и контрол на рисковете. От 22.06.2015 г. участва в управлението на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД като член на СД, а от 08.08.2017 г. е Изпълнителен директор на дружеството.

Николай Петев Петков – Председател на Съвета на директорите, бакалавър и магистър по „Финанси“. Ръководи цялостната дейност на Търговско дружество, решава всички ръковдони въпроси от оперативен характер. Участва в процеса на изчисляване и преоценка на един дял на Дружестовто. Комуникира с Банка депозитар, Комисия за Финансов Надзор, Българска Фондова Борса, Централен Депозитар. Ръководи процеса по свикване и провеждане на Общи събрания на акционерите. От 09.03.2021 г. участва в управленеито на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, като член на Съвета на директорите.

Биляна Илиева Вълкова – член на Съвета на директорите; бакалавър по Стопанско управление, магистър по макроикономика.; Участва в ръководството и координирането на проекти, управление на екипи, участва в дейности и различни сделки в сферата на финансовите услуги. Ръководител, експерт и консултант в сферата на финансите: на корпоративните финанси и капиталови пазари – главно на чуждестранни инвеститори, на финансовите и инвестиционни услуги, на инвестиционното банкиране. От 22.06.2015г. участва в управлението на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД като член на Съвета на директорите.