Управление

Органи на дружеството са:

– Общо събрание на акционерите – включва всички акционери с право на глас;
– Съвет на директорите – избира се от общото събрание на акционерите за срок от три години, състои се от три лица, най-малко един от членовете на съвета на директорите трябва да е независим, по смисъла на ЗППЦК; членовете на съвета избират изпълнителен директор /член/ измежду своя състав и определят представителството на дружеството.

Общото събрание на акционерите

В Общото събрание на акционерите участват всички лица, които притежават акции с право на глас в холдинга. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представители. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.
Общото събрание има компетентност да взема решение по следните въпроси: изменя и допълва Устава на холдинга; увеличава и намалява капитала на холдинга; преобразува и прекратява холдинга; избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, назначава и освобождава регистриран одитор въз основа на препоръка на одитния комитет; приема годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор и взема решение за разпределение на печалбата; избира одитен комитет, назначава ликвидаторите при прекратяването на холдинга, освен в случай на несъстоятелност; освобождава от отговорност членовете на СД при наличие на заверени от регистриран одитор финансови отчети; решава издаването на облигации; определя възнагражденията на членовете на СД.
Общото събрание се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала на холдинга. Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и се оповестява пред обществеността. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се поставят на разположение на акционерите. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най – малко

Съвет на директорите

Съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, изгражда политика в областта на риска, неговото управление и вътрешния одит, дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес – плана на дружеството, сделки от съществен характер, дефинира политиката на дружеството по отношение разкриването на информация и връзка с инвеститорите.
Осигурява изграждането на финансово – информационна система, осигуряваща спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.
Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.
Съветът на директорите спазва изискванията залегнали в приетия през 2011 г. Етичен кодекс за поведение на членовете на СД.
Съветът на директорите може да взема решения по всички въпроси, които не са в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите на холдинга.

Съветът на директорите може да взема решения за: закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях; съществена промяна на дейността на холдинга; съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за холдинга или прекратяване на такова сътрудничество; създаване на клон; издаване на облигации.
Членовете на Съвета на директорите се стремят към взаимно уважение, зачитане професионалния опит и квалификация на всеки от тях, като осигуряват такъв тип взаимоотношения да се прилагат и спрямо служители, инвеститори, контрагенти и акционери.
Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и Устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на съвета на директорите.
В състава на Съвета на директорите една трета от членовете му са независими директори.
В договора за възлагане управлението, сключван с изпълнителния член на Съвета на директорите, се определят неговите задължения и задачи, размера на възнаграждението му, задълженията му за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Останалите членове спазват задълженията вменени им в Устава на дружеството, приетите Правила за работа на Съвета на директорите, общите правила съгласно действащите нормативни актове (ТЗ, ЗППЦК, ЗПФИ), прилагани в дружеството.
Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.
Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и Устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на съвета на директорите.
В състава на Съвета на директорите една трета от членовете му са независими директори.
В договора за възлагане управлението, сключван с изпълнителния член на Съвета на директорите, се определят неговите задължения и задачи, размера на възнаграждението му, задълженията му за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Останалите членове спазват задълженията вменени им в Устава на дружеството, приетите Правила за работа на Съвета на директорите, общите правила съгласно действащите нормативни актове (ТЗ, ЗППЦК, ЗПФИ), прилагани в дружеството.
Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите се определя от Устава на дружеството.
Съставът на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, гарантира независимост и безпристрастност на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството.
Независимият директор контролира действията на изпълнителното ръководство чрез ефективно участие в работата на одитния комитет, създаден в дружеството.
Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания, професионална квалификация, образование и опит, които се изискват за заеманата от тях позиция в управлението-.
Членовете на Съвета на директорите участват във всякакви форми за повишаване квалификацията им във връзка с корпоративното управление, промени в законодателството, повишаване изискванията в различните отрасли на стопанската дейност, в които дружеството има интереси.

Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.
Членовете на първия Съвета на директорите се определят за срок от 3 (три) години.
Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.
След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов