Акционери

Капиталът на дружеството е в размер на 980 925 лв., разпределен в 980 925 бр. поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност един лев всяка една. Всички акции на дружеството са от един клас и с еднакви права.

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, право на контрол върху воденето на дружествените дяла и други права предвидени в Устава на дружеството.

Акционери на дружеството са лица включени в регистрите на „Централен депозитар“ АД, който води „книгата“ на акционерите на дружеството.
За притежаваните акции, акционерите могат да притежават удостоверителен документ издаден от „Централен депозитар” АД – депозитарна разписка.
Акциите на дружеството се прехвърлят свободно без ограничения за притежаване или необходимост от получаване одобрение от дружеството или друг акционер. Акциите на дружеството се търгуват на регулиран пазар – „БФБ – София” АД, неофициален пазар, сегмент А. ISIN кода на емисията акции на дружеството е BG1100043980, а борсовия код е 6R1.

Сделки и наследяване акции на дружеството се извършват чрез инвестиционен посредник – дружества, притежаващи лиценз за извършване сделки с ценни книжа и действащи като регистрационен агент.